Ural-Altaic: AINU, AZERBAIJANI, BASHKIR, CHUVASH, DAGUR, EVEN, FINNISH, HUNGARIAN, JAPANESE, KHALKHA, KHANTY, KIRGHIZ, KOMI, KOREAN, MANCHU, MARI, MOGHOL, MONGUOR, NANAI, NENETS, NGANASAN, SAAMI, SELKUP, TURKISH, TUVA, UZBEK, YAKUT, YUKAGHIR

Report a bug.