Language name: NIVKH
UPSID number: 2700
Alternate name(s): GILYAK
Classification: Paleo-Siberian
This language has 35 segments
Its Frequency index is 0.330440291 (average percentage of segments; 0.1: many very rare segments; 0.39: average; 0.7: many common segments)
The language has these sounds: p ph k kh q qh x gF X RF m N h I Ie u j w E a O ^ t t_ th t_h P B s z n n_ r hr l
Comment:
Source(s): Austerlitz, R. 1956. Gilyak nursery words. Word 12: 260-5.
Kreinovich, E.A. 1937. Fonetika Nivkhskogo (gilyatskogo) Jazyka. Gosudarstvennoe Uchebno-pedagogicheskoe Izdatel'stvo, Moscow and Leningrad.
Panfilov, V.Z. 1962. Grammatika Nivkhskogo Jazyka, I. Akademia Nauk, Moscow and Leningrad.
Panfilov, V.Z. 1968. Nivkhskij jazyk. In V.V. Vinogradov (ed.), Jazyki Narodov SSSR, Vol. 5. Nauka, Moscow and Leningrad: 408-34.
Zinder, L.R., Matusevich, M.I. 1937. Eksperimental'noe issledovanie fonem nivkhskogo iazyka. Appendix to Kreinovich, E.A., 1937, Fonetika nivkhskogo (gilyatskogo) iazyka. Gosudarstvennoe Uchebno-pedagogicheskoe Izdatel'stvo, Moscow and Leningrad.

Report a bug